Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi radiostacji „Husarek DSP”

Sterownik radiostacji „Husarek DSP” został wykonany w oparciu o moduł STM32F746G-Disco.

Poniżej opisano podstawowe funkcje działania.

Aby radiostacja zapamiętywała ustawienia należy umieścić sformatowaną (FAT) kartę uSD w złączu CN3 sterownika.

Uwaga! Należy odczekać 10 sekund od ostatniej aktywności przed wyłączeniem zasilania radiostacji – w tym czasie na karcie SD mogą być zapisywane dane.
 1. Ekran główny 

Rys.1 Ekran główny bez splitu

Rys.2 Ekran główny ze splitem

Na ekranie widoczne są:

 1. Przyciski sterujące radiem
 2. Częstotliwość odbioru/nadawania
 3. S-metr – dla odbioru; WFS/Vout/Mic dla nadawania (patrz rozdział 3.6)
 4. Widmo sygnału odbieranego w zakresie +/-10kHz lub +/-20kHz od częstotliwości odbioru/nadawania. Widmo wyskalowane jest w dBV.

Opis przycisków:

 1. –  filtr w dół
 2. 2.5 aktualnie ustawione pasmo filtru w kHz (0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8)
 3. +  filtr w górę
 4. ATT przycisk włączający tłumik w torze odbiorczym
 5. AMP1 przycisk włączający wzmacniacz nr 1 w torze odbiorczym
 6. AMP2 przycisk włączający wzmacniacz nr 2 w torze odbiorczym
 7. WPM xx regulacja czasu trwania impulsu dla telegrafii. Wartość liczbowa to czas mierzony w grupach/sek.
 • Regulacja odbywa się enkoderem
 1. A lub B przycisk zmieniający VFO A/B
 1. SWAP zamiana częstotliwości Tx i Rx
 2. T><R lub T=R tryb pracy ze splitem lub bez
 3. SSB lub CW praca w trybie SSB lub CW
 4. USB lub LSB wstęga górna lub dolna
 5. Notch włączenie filtru Notch
 • N=xxx (xxx-częstotliwość środkowa filtru) – notch ręczny, konfigurowany enkoderem
 • N=auto – notch automatyczny
 • Notch – notch wyłączony
 1. SETUP wejście w menu SETUP
 1. VOL xx  ustawianie głośności odbioru
 2. 18dBV lub 9dBV skala widma (ośi Y) w dBV/działkę

Zielony napis na przycisku sygnalizuje funkcję aktywną.

Częstotliwości

Na Rys.1 przedstawiono ekran główny radiostacji dla pracy bez splitu, natomiast na Rys.2 dla pracy ze splitem. W trybie pracy bez splitu częstotliwości nadawania i odbioru są takie same i są wyświetlane nad środku ekranu.  W trybie pracy ze splitem częstotliwość odbioru jest po lewej stronie (większy napis) a częstotliwość nadawania jest po prawej stronie (mniejszy napis). Podczas nadawania napis częstotliwości nadawania zmienia kolor na pomarańczowy.

Możliwa jest zmiana częstotliwości enkoderem.  Aby zmienić krok częstotliwości należy dotknąć cyfry którą chcemy zmienić. Możliwa jest zmiana częstotliwości z krokiem:

 1. 100kHz, 10kHz, 1kHz, 100Hz, 10Hz i 1Hz
 2. 300kHz, 30kHz, 3kHz, 300Hz, 30Hz i 3Hz
 3. 500kHz, 50kHz, 5kHz, 500Hz, 50Hz i 5Hz

Dotknięcie cyfry MHz powoduje wyświetlenie menu szybkiego wyboru pasma (Rozdział 2).

S-Metr

Podczas odbioru S-Metr wskazuje poziom sygnału odbieranego.

Przy nadawaniu można wybrać (rozdział 3.6) wskazanie S-Metru aby wskazywał:

 1. Poziom sygnału z mikrofonu
 2. Napięcie mierzone na wyjściu wzmacniacza mocy
 3. WFS

Widmo sygnału odbieranego

Dla skali 18dBV/dz wyświetlany jest pełen zakres odbieranego sygnału <-46..-136>dBV. Dla skali 9dBV/dz możliwe jest przesuwanie wykresu widma w górę i w dół za pomocą enkodera. Aby uaktywnić tą funkcję należy dotknąć skali widma (oś Y) i ustawić enkoderem żądany poziom.

Odbierane pasmo zaznaczone jest zielonym prostokątem.

Możliwe jest przełączenie zakresu mierzonego widma. Dostępne są dwa zakresy pomiarowe +/-20kHz lub +/-10kHz od częstotliwości nastawionej. Wyboru dokonujemy w SETUP-ie.

 1. Ekran szybkiego wyboru pasma

Aby uaktywnić funkcję szybkiego wyboru pasma należy dotknąć cyfry MHz częstotliwości odbiornika. Wyświetli się wówczas menu „Band Stacking Register” widoczne na Rys. 3.

Rys.3 Ekran szybkiego wyboru pasma

Na przyciskach wyświetlone są częstotliwości środkowe pasm. Aby wybrać żądane pasmo należy dotknąć przycisku z wybranym pasmem. Aby zrezygnować z wyboru trzeba dotknąć przycisku „EXIT”.

 1. Ekran Setup

Tutaj odbywa się konfiguracja radiostacji. Aby wejść do Setupu należy wcisnąć przycisk „Setup” na ekranie głównym.

Rys.4 Ekran Setup

Opis przycisków:

 1. SI  podmenu ustawień układu SI
 2. SSB podmenu konfiguracji dla trybu pracy SSB
 3. CW podmenu konfiguracji dla trybu pracy CW
 4. PCF podmenu konfiguracji układów PCF
 5. MCP podmenu konfiguracji układu MCP
 6. Version wersja oprogramowania
 7. +/-10kHz lub +/-20kHz bieżący zakres spektrum wyświetlanego na ekranie głównym. Kliknięcie przycisku powoduje zmianę wartości (10->20->10->…)
 8. RX podmenu konfiguracji dla odbiornika
 9. TX podmenu konfiguracji dla nadajnika
 10. TRV konfiguracja transwerterów
 11. SpkEQ konfiguracja equalizera głośnika
 12. MicEQ konfiguracja equalizera mikrofonu
 13. EXIT wyjście do ekranu głównego
 1. 13.1.Podmenu ustawień układu SI

Aby ustawić adres zainstalowanego układu SI należy kliknąć przycisk ADDR: xx i enkoderem nastawić adres (w HEX) układu SI.

UWAGA. Ze względu na rozrzut produkcyjny każdy układ SI wymaga kalibracji. Kalibrację powinno się wykonać przy pierwszym uruchomieniu radiostacji lub po wymianie karty uSD.

Aby skalibrować układ SI należy kliknąć  przycisk Si CAL. Otworzy się kolejne podmenu

Przycisk fx służy do ustawienia kroku przestrajania co 1,10,100Hz, można zmieniać ustawienia w trakcie kalibracji. Kalibracja jest zapamiętywana na karcie uSD.

Procedura kalibracji układu SI:

 1. Podłączyć miernik częstotliwości do wyjścia układu SI
 2. Wygrzać układ SI – włączyć radiostację i odczekać 30min, aby ustabilizowała się temperatura układu SI
 3. Kręcąc enkoderem ustawić dokładnie częstotliwość 30MHz (mierzona) na wyjściu układu SI (podczas kręcenia będzie zmieniała się wartość f=xxx na wyświetlaczu)
 4. Gdy ustawimy dokładnie 30MHz (odczyt z miernika częstotliwości) należy zapamiętać ustawienia kalibracyjne za pomocą przycisku SAVE.
 5. Kalibracja jest zakończona.
  1. 5.2.Podmenu ustawień SSB

Przycisk AGC Umożliwia skonfigurowanie szybkości działania AGC odbiornika (Slow/Medium/Fast) dla trybu SSB.

Przycisk Step SSB zmienia krok częstotliwości enkodera x1, x3, x5 oraz x1/4 (spowalnia enkoder 4 razy) dla trybu SSB.

  1. Podmenu ustawień CW

Konfigurujemy ustawienia trybu pracy w CW.

Przycisk AGC Umożliwia skonfigurowanie szybkości działania AGC odbiornika (Slow/Medium/Fast) dla trybu CW.

Przycisk Step CW zmienia krok częstotliwości enkodera x1, x3, x5 oraz x1/4 (spowalnia enkoder 4 razy) dla trybu CW.

Przycisk delta f ustawia częstotliwość tonu nadajnika CW (od 300Hz do 1kHz). Częstotliwość wybieramy enkoderem po uprzednim kliknięciu przycisku delta f.

Przycisk Amplit. to głośność podsłuchu sygnału CW. Ustawiana enkoderem.

Przycisk DelBK to opóźnienie przejścia w tryb odbioru radiostacji liczone od końca nadawania ostatniego znaku. Ustawiane enkoderem.

Przycisk AutoCW włącza wyłącza funkcję automatycznej transmisji CW.

  1. Podmenu ustawień układów PCF

Przycisk PCF to konfiguracja układów PCF.

Po wciśnięciu otwiera się menu konfiguracji PCF w którym:

 • Możliwe jest wybranie wersji zamontowanych układów PCF8574A lub PCF8574 (różnią się adresami I2C)
 • Wybranie trybu sterowania radiem: BCD lub DEC
  1. Podmenu RX

Przycisk RX otwiera podmenu konfiguracji toru odbiorczego.

Funkcje przycisków:

 1. Precyzyjnie ustawienie tłumienia niepożądanej wstęgi za pomocą regulacji
 • GAIN stosunku wzmocnienia sygnałów I/Q toru odbiorczego (+/-3%)
 • PHASE odchylenia fazy (od 90°) dla sygnałów I/Q  (+/-1°)
 1. DelRx opóźnienie załączenia odbiornika po przejściu na odbiór
  1. 2.6.Podmenu TX

Przycisk TX otwiera podmenu konfiguracji toru nadawczego. Wejście do tego podmenu automatycznie przełącza radiostację w tryb nadawania.

UWAGA.  Jest oddzielna konfiguracja GAIN, PHASE i Vout dla USB, LSB oraz wybranego pasma. Pozostałe parametry są identyczne dla obu wstęg i wszystkich pasm.

Wyboru wstęgi USB i LSB dokonujemy na ekranie głównym (bieżący wybór jest widoczny w lewym górnym rogu wyświetlacza).

Funkcje przycisków:

 1. Precyzyjnie ustawienie tłumienia niepożądanej wstęgi za pomocą regulacji:
 • GAIN stosunku wzmocnienia sygnałów I/Q toru odbiorczego (+/-3%)
 • PHASE odchylenia fazy (od 90°) dla sygnałów I/Q  (+/-1°)
 1. LO_COMP – kompresor nadajnika
 1. Vout= – napięcie  na wyjściu układu MCP dla danego pasma
 2. Delta Tx opóźnienie załączenia nadajnika po przejściu na nadawanie
 3. Vol regulacja amplitudy sygnałów I/Q sterujących nadajnikiem, dobrać tak aby dla maksymalnego poziomu sygnału z mikrofonu nadajnik nie ulegał przesterowaniu, ale pracował z maksymalną mocą.
 4. Vout/WFS/MIC – Zmiana wskazań S-metru podczas nadawania na: Napięcie wyjściowe nadajnika/WFS/Poziom syganłu z mikrofonu.

Pomiar WFS/Vout wymaga doprowadzenia do pinów A1 i A2  płytki adaptera sygnałów z mostka pomiarowego we wzmacniaczu mocy mierzącego napięcia fali padającej i odbitej.

UWAGA! Dopuszczalne poziomy sygnałów na wejściach A1 i A2 to <0..3.3>V

 1. Podmenu equalizera

Istnieje możliwość ustawienia barwy tonu w 3 punktach osobno dla sygnału nadawanego (mikrofon) i sygnału odbieranego (głośnik). Zmiana ustawień equalizera spowoduje zmianę poziomu sygnału wyjściowego nadajnika. Należy to skorygować w setupie, odpowiednio dobierając sygnał wyjściowy ustawiając jego poziom Vol w menu konfiguracji Tx. Typowa wartość ustawienia wzmocnienia to -8dB.

  1. Podmenu konfiguracji transwertera

Włączane przyciskiem TRV.

Transwerter zmienia tylko wartości wyświetlanych częstotliwości na ekranie głównym. Włączenie transwertera nie zmienia częstotliwości generowanej przez układ SI. Zakres ustawień transwertera to <-30..500>MHz. Można skonfigurować dwa transwertery. Sygnały załączenia transwertera dostępne są na 3-cim PCF. Dalsze informacje – rozdział 8.

 1. ACTIVE TRV Przełącza transwertery 0, 1 lub 2 ( 0 transwerter nieaktywny)
 2. T1 ustawienie częstotliwości transwertera 1 za pomocą enkodera
 3. T2 ustawienie częstotliwości transwertera 2 za pomocą enkodera
 4. fx  skok częstotliwości podczas ustawiania wartości T1 lub T2 enkderem
  1. 4.8.Pozostałe przyciski

Przycisk Version wyświetla wersję oprogramowania

Przycisk +/-10kHz lub +/-20kHz ustawia bieżący zakres spektrum wyświetlanego na ekranie głównym. Kliknięcie przycisku powoduje zmianę wartości (10->20->10->…)

 1. Pomiar WFS

Pomiar WFS/Vout (Vout-poziom napięcia wyjściowego) wymaga doprowadzenia do pinów A1 i A2 (na płytce adaptera) sygnałów z mostka pomiarowego (ze wzmacniacza mocy) mierzącego napięcia fali padającej i odbitej.

A1 – napięcie fali padającej (Vout)

A2 – napięcie fali odbitej

UWAGA! Dopuszczalne poziomy sygnałów na wejściach A1 i A2 to <0..3.3>V

Zaleca się zastosowanie układu zabezpieczającego wejścia A1 i A2 w postaci szeregowego opornika (np. 4,7k) i równoległej (do wejścia Ax) diody zenera na 3.3V. Ze względu na wielką oporność wejść Ax taki układ nie zmieni wyników pomiaru.

 1. Ekran powitalny

Istnieje możliwość wyświetlenia krótkiego (28 znaków) tekstu podczas włączenia radiostacji. W tym celu na karcie pamięci należy utworzyć plik WELCOME.TXT z tekstem powitalnym. Tekst należy poprzedzić cyfrą (0-9) określającą ilość sekund na wyświetlenie powitania. Tekst musi znajdować się za cyfrą. Cyfra nie może być poprzedzona białymi znakami (musi być pierwszym znakiem pliku). Tekst można wyśrodkować na ekranie znakami spacji umieszczonymi między cyfrą a tekstem. Nie ma obsługi polskich znaków.

Przykładowo wyświetlamy przez 5 sekund komunikat: „Witaj ABCDE”

Do pliku wpisujemy:

5       Witaj ABCDE

Plik można utworzyć/zmieniać za pomocą komendy HW0 (patrz rozdział 10)

Np.:  HW05       Witaj ABCDE;

 1. Tłumienie niepożądanej wstęgi

Istnieje możliwość korygowania tłumienia niepożądanej wstęgi podczas nadawania i odbioru dla każdego pasma z osobna. Procedury należy powtórzyć dla każdego pasma .

Procedura ustawiania tłumienia niepożądanej wstęgi podczas nadawania (tylko SSB):

 1. Na ekranie głównym wybrać pasmo
 2. Na ekranie głównym wybrać wstęgę na której chcemy nadawać (przycisk USB/LSB)
 3. Z generatora m.cz. nadać sygnał sinusoidalny ze środka pasma (1400Hz)
 4. Do wyjścia radiostacji podłączyć analizator widma i wstroić go na niepożądaną (lustrzną) wstęgę
 5. Wejść do podmenu konfiguracji TX
 6. Zmieniając ustawienia GAIN i PHASE zminimalizować odczyt na analizatorze widma.
 7. Powtórzyć procedurę dla drugiej wstęgi

Zamiast analizatora widma można użyć drugiego radia i strojenia dokonać „na słuch”.

Procedura kalibracji tłumienia niepożądanej wstęgi podczas odbioru:

 1. Znany sygnał (najlepiej z generatora) ustawić na częstotliwość niepożądanej wstęgi
 2. Na ekranie głównym należy wstroić radio na drugą wstęgę. Sygnał niepożądany powinien być słyszalny
 3. Wejść do podmenu konfiguracji RX
 4. Zmieniając ustawienia GAIN i PHASE ustawić jak najniższą słyszalność sygnału
 1. Tłumienie nośnej

Procedura  ustawiania tłumienia nośnej

Należy wyjąć wtyk oznaczony na schemacie Discovery OUT, następnie załączyć SSB i nacisnąć PTT. Dwoma potencjometrami na płytce radiowej ustawić nośną na minimum.

 1. Sterowanie wzmacniaczem mocy i transwerterem

Sterownik obsługuje 3-ci układ PCF o adresie x3 (A2=0 A1=1 A0=1).

 • Wyjścia P0..P3 przełączają pasma we wzmacniaczu mocy  w standardzie YAESU.
 • Wyjście P4 to sygnał Tx,
 • wyjście P5 to sygnał N/O,
 • Wyjścia P6 i P7 to sygnały załączenia transwertera 1 i 2.
 1. CAT

Obsługiwane komendy CAT wzorowane są na protokole KENWOOD 2000.

Parametry portu szeregowego: 9600 8 N 1 handshake=OFF.

AG Ustawienie głośności głośnika P2

000(min) – 255(max)

zapis A G 0 P2 P2 P2 ;
zapytanie A G 0 ;
Odp. A G 0 P2 P2 P2 ;
BD Przełącz pasmo w dół
zapis B D ;
zapytanie
Odp.
BU Przełącz pasmo w górę
zapis B U ;
zapytanie
Odp.
FA Ustawia/odczytuje częstotliwość VFOA P1 częstotliwość w Hz

Np. FA00007000004;

Zapis F A P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 ;
zapytanie F A ;
Odp. F A P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 ;
FB Ustawia/odczytuje częstotliwość VFOB P1 częstotliwość w Hz

Np. FB00007000004;

Zapis F B P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 ;
zapytanie F B ;
Odp. F B P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 ;
FR Przełącza/odczytuje VFO P1:

0 – VFO A

1 – VFO B

zapis F R P1 ;
zapytanie F R ;
Odp. F R P1 ;
FW Ustawia szerokość filtru CW P1: 0100=100Hz; 0200=200Hz; 0500=500Hz; 1000=1000Hz
zapis F W P1 P1 P1 P1 ;
zapytanie F W ;
Odp. F W P1 P1 P1 P1 ;
IF Status radiostacji P1 (11 bajt) – częstotliwość w Hz

P2 (15 bajt) = 0

P8 (1 bajt): 0=Rx, 1=Tx

P9 (1 bajt): 1=SSB_LSB, 2=SSB_USB, 3=CW_LSB, 7=CW_USB

P10 (1 bajt): 0=VFOA, 1=VFOB

P11 (6 bajt) = 0

Zapis
zapytanie I F ;
Odp. I F P1 P2 P8 P9 P10 P11 ;
KS Prędkość klucza P1 prędkość w klucza w WPM

005(min) – 040(max)

zapis K S P1 P1 P1 ;
zapytanie K S ;
Odp. K S P1 P1 P1 ;
MD Tryb pracy P1: 0=SSB_LSB, 1=SSB_USB, 3=CW_LSB, 7=CW_USB
zapis M D P1 ;
zapytanie M D ;
Odp. M D P1 ;
NT Notch P1: 0=off, 1=auto
zapis N T P1 ;
zapytanie N T ;
Odp. N T P1 ;
RA attenuator P2 = P1

P1=00 – attenuator OFF

P1>0 – atenuator ON, 20dB

zapis R A P1 P1 ;
zapytanie R A ;
Odp. R A P1 P1 P2 P2 ;
RX Przejdź na odbiór Tylko w SSB
zapis R X 0 ;
zapytanie R X ;
Odp. R X 0 ;
SH Szerokość filtru SSB P1: 02=1900Hz; 04=2200Hz; 06=2500Hz; 07=2800Hz
zapis S H P1 P1 ;
zapytanie S H ;
Odp. S H P1 P1 ;
SL Szerokość filtru CW P1: 02=100Hz; 03=200Hz; 06=500Hz; 11=1000Hz
zapis S L P1 P1 ;
zapytanie S L ;
Odp. S L P1 P1 ;
TX Przejdź na nadawanie Tylko w SSB
zapis T X 0 ;
zapytanie T X ;
Odp. T X 0 ;

W odpowiedzi na pozostałe komendy ze standardu KENWOOD 2000 radiostacja wysyła 0.

 1. 10.Automatyczna telegrafia

Radiostacja ma możliwość automatycznej transmisji telegraficznej. Wiadomości są zapisywane na karcie SD. Są dostępne 4 banki pamięci o pojemności 60 znaków. Włączenie automatycznej transmisji odbywa się w SETUP->CW->AutoCW=ON. Na ekranie głównym (w trybie CW) pojawią się numery banków. Kliknięcie w dany numer banku spowoduje wysłanie zapisanej w nim wiadomości.

Zapis wiadomości do banku odbywa się za pomocą portu szeregowego (ustawienia identyczne jak  CAT). Aby zapisać  wiadomość do banku należy wydać komendę: HW(numerBanku)(wiadomośc); Każda komenda nadpisuje starą wiadomość.

HW Zapis wiadomości CW P1(1 znak): numer banku (1,2,3,4) lub P1=0 zapisuje do pliku WELCOME.TXT (rozdział 5)

P2(max 60 znaków): wiadomość

zapis H W P1 P2 ;

Przykład: HW2Husarek DSP;

Zapisze do banku 2 tekst: HUSAREK DSP

Kliknięcie w cyfrę 2 wyśle wiadomość „HUSAREK DSP”

Jeśli ostatnim znakiem wiadomości będzie * (gwiazdka), to wiadomość będzie automatycznie powtarzana.

Przykład: HW3Husarek DSP*;

Zapisze do banku 3 tekst: HUSAREK DSP*

Kliknięcie w cyfrę 3 będzie transmitować wiadomość  „HUSAREK DSP” z powtarzaniem

Aby przerwać automatyczną transmisję wiadomości należy na chwilę wcisnąć przycisk nadawania.

Zdefiniowane znaki:

A • —
B — • • •
C — • — •
D — • •
E
F • • — •
G — — •
H • • • •
I • •
J • — — —
K — • —
L • — • •
M  — —
N — •
O — — —
P • — — •
Q — — • —
R • — •
S • • •
T
U • • —
V • • • —
W • — —
X — • • —
Y — • — —
Z — — • •
0 (zero) — — — — —
1 (jeden) • — — — —
2 (dwa) • • — — —
3 (trzy) • •  • — —
4 (cztery) • • • • —
5 (pięć) • • • •  •
6 (sześć) — • • •  •
7 (siedem) — — • • •
8 (osiem) — — — • •
9 (dziewięć) — — — — •

Spacja to przerwa o czasie trzech kropek.

. (kropka) • — • — • —
, (przecinek) — — • •— —
’ (apostrof) • — — — — •
” (cudzysłów) • — • • — •
_ (podkreślenie) • • — — • —
: (dwukropek) — — — • • •
; (średnik) — • — • — •
? (znak zapytania) • • — — • •
! (wykrzyknik) — • — • — —
– (minus) — • • • • —
+ (plus) • — • — •
/ (ukośnik) — • • — •
( (nawias otwierający) — • — — •
) (nawias zamykający) — • — — • —
= (znak równości) — • • • —
@ (małpa) • — — • — •
 1. 11.Układ MCP4726

Układ MCP4726 jest źródłem napięcia odniesienia zastosowanym do sterowania poziomem mocy wzmacniacza wyjściowego. Układ ten jest sterowany przez magistralę I2C. Radiostacja obsługuje każdą wersję układów (adresy 0x60..0x67). Adres wlutowanego układu ustawia się w SETUP->MCP->I2Caddr. Ustawianie napięcia wyjściowego znajduje się w SETUP->Tx->Vout=. Regulację należy wykonać dla każdego pasma oddzielnie.

Procedura regulacji:

 1. Ustawić adres układu MCP w SETUP->MCP->I2Caddr
 2. Na ekranie głównym wybrać pasmo
 3. Wejść do SETUP->Tx
 4. Kliknąć przycisk Vout= i za pomocą enkodera ustawić odpowiednie napięcie wyjściowe
 5. Zapisać ustawienia
 6. Powtórzyć kroki od 2 do 5 dla następnego pasma

Po konfiguracji radiostacja będzie ustawiać zapisane napięcie na wyjściu układu MCP w zależności od wybranego pasma.

Wersja PDF poniżej: